Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Abalus s.r.o. platné pre objednávky tovaru realizované prostredníctvom elektronického obchodného centra chcemkavu.sk

Článok 1


Úvodné ustanovenia 

 
1.1       Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Abalus s.r.o. upravujú obchodný vzťah platný pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra chcemkavu.sk, a to medzi kupujúcim/odberateľom/zákazníkom (fyzická alebo právnická osoba) a predávajúcim/dodávateľom.

1.2 Predávajúcim/dodávateľom produktov uverejnených v elektronickom obchodom centre www.chcemkavu.sk je prevádzkovateľ predmetnej internetovej stránky:

Abalus s.r.o. T.Ružičku 5/13 010 01 Žilina IČO: 47357738 DIČ: 2023838058

Kontaktné údaje:
 +421 948 922 022 
E-mail: info@chcemkavu.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
 FIO Banka EUR 4007740077/8330 a CZK 4007740077/2010

1.3       Povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre neho objednaním tovaru stávajú záväznými.

 

Článok 2

Predmet obchodného vzťahu 

2.1       Predmetom obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sú produkty uvedené na internetovej stránke www.chcemkavu.sk

 

Článok 3

Kúpna cena

3.1       Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru uvedená v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu na internetovej stránke www.chcemkavu.sk. Ceny uvádzané na predmetnej stránke sú uvedené v EUR s DPH; nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.


3.2       Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom alebo odoslaná na mailovú adresu.

 

Článok 4

Objednávka a storno objednávky tovaru

4.1       Objednávku tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru umiestneného na stránke spoločnosti Abalus s.r.o.. Predávajúci po overení dostupnosti požadovaného tovaru a termínu jeho dodania potvrdí prijatie objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4.2       Akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán je realizovaná medzi kupujúcim a predávajúcim telefonicky alebo elektronicky.

4.3       Do okamihu doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.


4.4       Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

·       objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

.       tovar si v priebehu dňa objednalo viac zákazníkov a nestihol sa upraviť stav na sklade

·       tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Článok 5

Dodacie podmienky

5.1       Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar je na sklade: objednaný tovar je predávajúcim zasielaný na dobierku zvyčajne do 3 kalendárnych dní od prijatia objednávky v pracovné dni.

5.2       Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar nie je na sklade: predávajúci je povinný informovať kupujúceho prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty.

5.3       Cena dopravy pri objednávkach nižších ako 80,00 EUR (vrátane) je 2 EURA, 3 EURA, 4 EURA alebo 6 EUR podľa druhu dopravy, čo zahŕňa expedíciu zásielky 1. triedou Slovenskej pošty ako aj poistenie zásielky, odoslanie zásielky cez Zásielkovňu alebo kurérom. Pri objednávke nad 80,10 EUR v rámci Slovenskej republiky hradí cenu dopravy predávajúci.

5.4       Spôsob platby za tovar:

·       platba na dobierku - úhrada v hotovosti alebo kartou pri preberaní tovaru,

·       platba prevodom na účet predávajúceho (FIO Banka EUR 4007740077/8330 a CZK 4007740077/2010, variabilný symbol: číslo faktúry) resp. priamym vkladom na predmetný účet; v prípade voľby platby prevodom na účet a priamym vkladom na účet bude objednávka kupujúceho expedovaná až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

-       platba kartou cez GOPAY (VISA, MASTERCARD, PAYPAL)

5.5       Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Cena dopravy v prípade objednávok nižších ako 80,10 EUR (vrátane) bude fakturovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a zároveň bezodkladne informovať predávajúceho.

5.6       Osobný odber: V Žiline osobný odber alebo dovoz na dohodnuté miesto v rámci mesta po predošlom dohovore (0948 922 022)

 

Článok 6

Vady tovaru a reklamácia, záruka

6.1       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou prejavujúce sa inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.

6.2       Predávajúci poskytuje na tovar záruku do termínu spotreby uvedeného na obale tovaru, a to iba v prípade dodržania skladovacích podmienok kupujúcim.