Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Abalus s.r.o. platné pre objednávky tovaru realizované prostredníctvom elektronického obchodného centra chcemkavu.sk

Článok 1


Úvodné ustanovenia 

 
1.1       Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Abalus s.r.o. upravujú obchodný vzťah platný pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra chcemkavu.sk, a to medzi kupujúcim/odberateľom/zákazníkom (fyzická alebo právnická osoba) a predávajúcim/dodávateľom.

1.2 Predávajúcim/dodávateľom produktov uverejnených v elektronickom obchodom centre www.chcemkavu.sk je prevádzkovateľ predmetnej internetovej stránky:


Abalus s.r.o. T.Ružičku 5/13 010 01 Žilina IČO: 47357738 DIČ: 2023838058

Kontaktné údaje:
 +421 948 922 022 
E-mail: info@chcemkavu.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
 FIO Banka EUR 4007740077/8330

1.3       Povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre neho objednaním tovaru stávajú záväznými.

 

Článok 2

Predmet obchodného vzťahu 

2.1       Predmetom obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sú produkty uvedené na internetovej stránke www.chcemkavu.sk

 

Článok 3

Kúpna cena

3.1       Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru uvedená v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu na internetovej stránke www.chcemkavu.sk. Ceny uvádzané na predmetnej stránke sú uvedené v EUR s DPH; nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.


3.2       Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom alebo odoslaná na mailovú adresu.

 

Článok 4

Objednávka a storno objednávky tovaru

4.1       Objednávku tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, prípadne mailom info@chcemkavu.sk - Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok a je na spodku tohto textu. Predávajúci po overení dostupnosti požadovaného tovaru a termínu jeho dodania potvrdí prijatie objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4.2       Akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán je realizovaná medzi kupujúcim a predávajúcim telefonicky alebo elektronicky.

4.3       Do okamihu doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.


4.4       Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

·       objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

.       tovar si v priebehu dňa objednalo viac zákazníkov a nestihol sa upraviť stav na sklade

·       tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Článok 5

Dodacie podmienky

5.1       Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar je na sklade: objednaný tovar je predávajúcim zasielaný na dobierku zvyčajne do 3 kalendárnych dní od prijatia objednávky v pracovné dni.

5.2       Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar nie je na sklade: predávajúci je povinný informovať kupujúceho prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty.

5.3       Cena dopravy pri objednávkach nižších ako 80,00 EUR (vrátane) je 2 EURA, 3 EURA, 4 EURA, 5 EUR alebo 7 EUR podľa druhu dopravy, čo zahŕňa expedíciu zásielky 1. triedou Slovenskej pošty ako aj poistenie zásielky, odoslanie zásielky cez Zásielkovňu alebo kurérom. Pri objednávke nad 80,10 EUR v rámci Slovenskej republiky hradí cenu dopravy predávajúci.

5.4       Spôsob platby za tovar:

·       platba na dobierku - úhrada v hotovosti alebo kartou pri preberaní tovaru,

·       platba prevodom na účet predávajúceho (FIO Banka EUR 4007740077/8330, variabilný symbol: číslo faktúry) resp. priamym vkladom na predmetný účet; v prípade voľby platby prevodom na účet a priamym vkladom na účet bude objednávka kupujúceho expedovaná až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

-       platba kartou cez SHOPTET PAY (VISA, MASTERCARD, PAYPAL)

5.5       Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Cena dopravy v prípade objednávok nižších ako 80,10 EUR (vrátane) bude fakturovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a zároveň bezodkladne informovať predávajúceho.

5.6       Osobný odber: V Žiline osobný odber v kaviarni Nová synagóga Žilina po predošlom dohovore (0948 922 022)

 

Článok 6

Vady tovaru a reklamácia, záruka

6.1       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou prejavujúce sa inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.

6.2       Predávajúci poskytuje na tovar záruku do termínu spotreby uvedeného na obale tovaru, a to iba v prípade dodržania skladovacích podmienok kupujúcim.

6.3       PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA sú uvedené nižšie pod článkom 7

 

Článok 7

Informácie pre Spotrebiteľa

7.1       Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

7.2       Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.

7.3       Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

7.4       V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

7.5       Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

7.6       Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

7.7       Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

7.8       Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy info@chcemkavu.sk

 

 

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 6 Vady tovaru a reklamácia, záruka - tovar bez vád, najmä potom, že:

 

1. má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno s ohľadom na povahu Tovaru očakávať

2. je vhodné na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé

3. zodpovedá akosti alebo vykonaniu dohodnutej vzorky, ak bolo ako alebo vykonanie stanovené podľa vzorky

4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti

5. spĺňa požiadavky na neho kladené právne predpisy

6. nie je zaťažené právami tretích strán

 

Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi 

(najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. znení neskorších predpisov).

 

1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa objednávky, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar

reklamovať) zaslaním e-mailu či listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov. 

Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. V uplatnení práva z vadného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia. V prípade, že si nezvolíte riešenie vady, máte práva uvedené v čl. 7.4 aj v situáciách, keď chybné plnenie bolo podstatným porušením Zmluvy.

 

Ak je chybné plnenie podstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:

1. na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru

2. na odstránenie vady opravou Tovaru

3. na primeranú zľavu z Ceny

4. na odstúpenie od Zmluvy

V prípade, že zvolíte vyriešenie podľa bodov 1) alebo 2) a My vadu takto neodstránime v primeranej lehote, ktorú sme uviedli, alebo Vám oznámime, že týmto spôsobom vadu neodstránime vôbec, máte práva podľa bodov 3) a 3), aj keď ste ich v rámci reklamácie pôvodne nepožadovali. Zároveň pokiaľ si zvolíte odstránenie vady opravou Tovaru a My zistíme, že je vada neopraviteľná, oznámime Vám to a môžete si zvoliť iný spôsob odstránenia vady.

 

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:

1. na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru

2. na odstránenie vady opravou Tovaru

3. na primeranú zľavu z Ceny

 

Pokiaľ však vadu neodstránime včas alebo odmietneme vadu odstrániť, vzniká Vám právo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpiť môžete aj v prípade, keď nemôžete Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vád po oprave Tovaru alebo pri väčšom počte vád Tovaru.

 

V prípade podstatného i nepodstatného porušenia nemôžete odstúpiť od Zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôžete vrátiť Tovar v stave, v akom ste ho obdržali. To ale neplatí v nasledujúcich prípadoch:

 

1. ak došlo k zmene stavu Tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady

2. ak bol Tovar použitý ešte pred objavením vady

3. ak nebola nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave spôsobená Vaším konaním alebo Vaším opomenutím,

4. ak došlo z Vašej strany pred objavením vady na predaj, spotrebovanie alebo pozmenenie Tovaru pri obvyklom použití; pokiaľ k tomu však došlo len čiastočne, je Vašou povinnosťou tú časť Tovaru, ktorú vrátiť je možné av takom prípade Vám nebude vrátená časť Cien zodpovedajúca Vášmu prospechu z použitia časti Tovaru.

5. Do 3 dní od obdržania reklamácie Vám na e-mailovú adresu potvrdíme, že sme reklamáciu obdržali, kedy sme ju obdržali a predpokladanú dobu trvania vybavenia

reklamácia. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej obdržania. Lehota môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Pokiaľ lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy.

6. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.

 

- V prípade, že ste podnikateľmi, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.

- V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z vadného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

 

Ustanovenia ohľadom práva z vád sa nepoužijú v prípade:

 

1. Tovar, ktorý je predávaný za nižšiu Cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia Cena dohodnutá

2. opotrebenie Tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním

3. použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal, keď ste ho prevzali

4. kedy to vyplýva z povahy Tovaru

 


GDPR - odkaz

 

Príloha č.1

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

(spotrebiteľ vyplní a zašle tento formulár len v prípade, že si želá odstúpiť od zmluvy)

Adresát:


Abalus s.r.o. T.Ružičku 5/13 010 01 Žilina IČO: 47357738 DIČ: 2023838058

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo:

E-mail:

Predávajúci:


Abalus s.r.o. T.Ružičku 5/13 010 01 Žilina IČO: 47357738 DIČ: 2023838058

Kontaktné údaje:
 +421 948 922 022 
E-mail: info@chcemkavu.sk

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64217/L

Spotrebiteľ týmto oznamuje predávajúcemu, že odstupuje od zmluvy na tento tovar:

 

Číslo účtu pre zaslanie peňažných prostriedkov:

 

Dátum prijatia tovaru:

 

Dátum:

 

 

Podpis:​ _________________________

Späť do obchodu